പുതിയ godrej DISHWASHER ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു പുതിയ ഗോദ്‌റെജ് ഡിഷ്വാഷർ മോഡലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ <ബ്രാൻഡ്> ഡിഷ്വാഷറുകൾ നോക്കുക. ഇന്ത്യയിലെഗോദ്‌റെജ് ഡിഷ്വാഷർ വില മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരുഗോദ്‌റെജ് ഡിഷ്വാഷർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനം നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ വിപണിയിൽ 2023 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ചഗോദ്‌റെജ് ഡിഷ്വാഷറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
6 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWT EON MGNS 8C NF SKBK

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹22990
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 8
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49 gB
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 7
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹22990

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z SI STSL

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹40014
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 9
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹40014

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z STI GPGR

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹44989
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 9
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹44989

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12B UI STSL

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹39383
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 8
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹39383

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12U NF STSL

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹36055
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 12
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 3
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹36055

ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12B UTI GPGR

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹43975
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 8
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹43975
Advertisements

List Of Godrej Dishwasher in India Updated on 05 February 2023

godrej ഏറ്റവും പുതിയ DISHWASHER വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWT EON MGNS 8C NF SKBK ആമസോൺ ₹ 22990
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z SI STSL ആമസോൺ ₹ 40014
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 13Z STI GPGR ആമസോൺ ₹ 44989
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12B UI STSL ആമസോൺ ₹ 39383
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12U NF STSL ആമസോൺ ₹ 36055
ഗോദ്റെജ് Eon Dishwasher DWF EON VES 12B UTI GPGR ആമസോൺ ₹ 43975
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് DISHWASHER ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ