പുതിയ electrolux Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോക്സ് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോക്സ് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോക്സ് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഇലക്ട്രോക്സ് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
21 Results Found
ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9200
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163BS-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163BS-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹10590
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10590
ഇലക്ട്രോക്സ് EBP225T 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് EBP225T 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹16400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16400
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EJL205TESD-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EJL205TESD-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹15000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15000
ഇലക്ട്രോക്സ് 170 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് 170 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9499
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 170
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9499
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP203KS-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP203KS-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12500
Advertisements
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SC-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SC-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10500
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10500
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBL205TEFB-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBL205TEFB-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹14800
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹14800
Advertisements
ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECP093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECP093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9200
ഇലക്ട്രോക്സ് EB163P 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് EB163P 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹10400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10400
ഇലക്ട്രോക്സ് EBP 205 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് EBP 205 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹14000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹14000
Advertisements
ഇലക്ട്രോക്സ് 370 L Frost Free Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് 370 L Frost Free Triple Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹47489
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 370
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹47489
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EJL205TESA-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EJL205TESA-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹15000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15000
ഇലക്ട്രോക്സ് EC060PSH 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് EC060PSH 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹7750
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 47
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7750
Advertisements
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SM-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SM-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10500
Advertisements
ഇലക്ട്രോക്സ് EC090P 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് EC090P 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹9250
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9250
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP203BS-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP203BS-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12500

List Of Electrolux Refrigerators in India Updated on 02 July 2022

electrolux Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163BS-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് EBP225T 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EJL205TESD-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് 170 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP203KS-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SC-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBL205TEFB-FDA 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECP093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Electrolux Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള electrolux റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഇലക്ട്രോക്സ് REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163BS-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോക്സ് EBP225T 215 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ electrolux റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇലക്ട്രോക്സ് EC090P 80 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ഇലക്ട്രോക്സ് EC060PSH 47 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോക്സ് REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status