പുതിയ croma Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ക്രോമ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ക്രോമ റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രോമ ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ക്രോമ റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
9 Results Found
ക്രോമ 50 L 2 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0218)
ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler

ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler

Market Status: Launched ₹23990
 • Type
  Type 22 Bottles Wine Cooler
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 66
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications Buy now on Croma ₹23990
ക്രോമ CRAR0199 170L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ക്രോമ CRAR0199 170L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹11190
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 170
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11190
ക്രോമ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0216)
ക്രോമ 220 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ( CRLRFC201SD220)

ക്രോമ 220 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ( CRLRFC201SD220)

Market Status: Launched ₹13990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 220 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocating Compressor
See Full Specifications Buy now on Croma ₹13990
ക്രോമ 50 Liters Direct Cool Single Door Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ

ക്രോമ 50 Liters Direct Cool Single Door Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹7490 See more prices

Buy now on amazon ₹7990

 • Type
  Type Direct Cool Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 50
 • Star Rating
  Star Rating 1
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹7490
Advertisements
CROMA 170 L 2 Star 2020 Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0215)

CROMA 170 L 2 Star 2020 Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0215)

Market Status: Launched ₹10490 See more prices

Buy now on flipkart ₹10490

Buy now on amazon ₹11490

 • Type
  Type Direct Cool Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 170 L
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal Compressor
See Full Specifications Buy now on Croma ₹10490
ക്രോമ 90 L 1 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0219)

ക്രോമ 90 L 1 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0219)

Market Status: Launched ₹10490
 • Type
  Type Reversible Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 90
 • Star Rating
  Star Rating 1
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications Buy now on Croma ₹10490
ക്രോമ 592 L Double Door Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR2621)

ക്രോമ 592 L Double Door Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR2621)

Market Status: Launched ₹64690
 • Type
  Type Double Door Side-by-Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 592
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on Croma ₹64690
Advertisements

List Of Croma Refrigerators in India Updated on 28 June 2022

croma Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ക്രോമ 50 L 2 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0218) Croma ₹ 8990
ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler Croma ₹ 23990
ക്രോമ CRAR0199 170L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ക്രോമ 190 L 2 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0216) Croma ₹ 11990
ക്രോമ 220 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ( CRLRFC201SD220) Croma ₹ 13990
ക്രോമ 50 Liters Direct Cool Single Door Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 7490
CROMA 170 L 2 Star 2020 Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0215) Croma ₹ 10490
ക്രോമ 90 L 1 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0219) Croma ₹ 10490
ക്രോമ 592 L Double Door Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR2621) Croma ₹ 64690

Croma Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള croma റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ക്രോമ 50 L 2 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0218) , ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler കൂടാതെ ക്രോമ CRAR0199 170L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള croma റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ക്രോമ 50 Liters Direct Cool Single Door Mini രെഫ്രിജറെറ്റർ , ക്രോമ 50 L 2 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0218) കൂടാതെ CROMA 170 L 2 Star 2020 Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0215) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള croma റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ക്രോമ 592 L Double Door Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR2621) , ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler കൂടാതെ ക്രോമ 220 L 3 Star Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ( CRLRFC201SD220) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ croma റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ക്രോമ CRAR2017 22 Bottles Wine Cooler , ക്രോമ 50 L 2 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0218) കൂടാതെ ക്രോമ 90 L 1 Star Reversible Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (CRAR0219) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status