പുതിയ bosch Refrigerators ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ ബോഷ് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബോഷ് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോഷ് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ബോഷ് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Price Range
17 Results Found
ബോഷ് KAD92SB30 639L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് KAD92SB30 639L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹193900
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 237
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹193900
ബോഷ് 507 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 507 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹60856
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 507
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹60856
ബോഷ് 290 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 290 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹32990
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 290
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹32990
ബോഷ് 350 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 350 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹37999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 350
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹37999
ബോഷ് 327 L 3 Star Inverter Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I)

ബോഷ് 327 L 3 Star Inverter Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I)

Market Status: Launched ₹35790
 • Type
  Type Frost-Free Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 327 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter compressor
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹35790
ബോഷ് 505 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 505 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹60994
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 505
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹60994
Advertisements
ബോഷ് 401 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 401 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹55000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 401
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹55000
ബോഷ് 450 L 5 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 450 L 5 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹58499
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 450
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹58499
ബോഷ് 618 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 618 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹64990
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 618
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹64990
Advertisements
ബോഷ് KDN46AI50I 401 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് KDN46AI50I 401 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹55499
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 401
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹55499
ബോഷ് 655 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 655 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹126349
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 655
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹126349
ബോഷ് KDN53AL50I 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് KDN53AL50I 450 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹58499
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 450
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹58499
Advertisements
ബോഷ് 347 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 347 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹33672
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 347
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹33672
ബോഷ് 454 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 454 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹45990
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 454
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹45990
ബോഷ് 659 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 659 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹76499
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 659
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹76499
Advertisements
ബോഷ് 327 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I)

ബോഷ് 327 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I)

Market Status: Launched ₹35790
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 327
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Smart Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹35790
ബോഷ് 288 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

ബോഷ് 288 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched ₹34200
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 288
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹34200

List Of Bosch Refrigerators in India Updated on 02 July 2022

bosch Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
ബോഷ് KAD92SB30 639L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ബോഷ് 507 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 60856
ബോഷ് 290 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ബോഷ് 350 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
ബോഷ് 327 L 3 Star Inverter Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I) NA NA
ബോഷ് 505 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 60994
ബോഷ് 401 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 55000
ബോഷ് 450 L 5 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 58499
ബോഷ് 618 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 64990
ബോഷ് KDN46AI50I 401 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

Bosch Refrigerators Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള bosch റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ബോഷ് KAD92SB30 639L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ , ബോഷ് 507 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ബോഷ് 290 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള bosch റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ബോഷ് 347 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , ബോഷ് 288 L 3 Star Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ബോഷ് 327 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള bosch റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ബോഷ് 655 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ , ബോഷ് 618 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ ബോഷ് 505 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ bosch റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ബോഷ് 327 L 3 Star Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I) , ബോഷ് 327 L 3 Star Inverter Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (KDN42UL30I) കൂടാതെ ബോഷ് KDN46AI50I 401 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status