പുതിയ bosch DISHWASHER ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു പുതിയ ബോഷ് ഡിഷ്വാഷർ മോഡലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ <ബ്രാൻഡ്> ഡിഷ്വാഷറുകൾ നോക്കുക. ഇന്ത്യയിലെബോഷ് ഡിഷ്വാഷർ വില മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരുബോഷ് ഡിഷ്വാഷർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനം നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ വിപണിയിൽ 2023 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ചബോഷ് ഡിഷ്വാഷറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
8 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ബോഷ് SMS46KI01I

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹26000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹26000

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹36999 കൂടുതൽ വിലവിവരം കാണുക

₹38599

₹40287

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 52
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on flipkart ₹36999

ബോഷ് SMS24AW00I

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹33990 കൂടുതൽ വിലവിവരം കാണുക

₹34990

₹36500

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 14
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 52
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on flipkart ₹33990

ബോഷ് SMI25AS00I Dishwasher

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹54000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 11.7
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 48
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 5
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക
വില: ₹54000

ബോഷ് SMS60L18IN Dishwasher

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹42999
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹42999

ബോഷ് SMV46KX01I Dishwasher

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹58000
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക
വില: ₹58000
Advertisements

ബോഷ് Dishwasher SMS66GI01I

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹40287 കൂടുതൽ വിലവിവരം കാണുക

₹40998

₹43990

₹45990

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 52
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on Tatacliq ₹40287

ബോഷ് Dishwasher SMS46KI03I

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹49680 കൂടുതൽ വിലവിവരം കാണുക

₹52689

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 13
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 9.5
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 46
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹49680

List Of Bosch Dishwasher in India Updated on 26 March 2023

bosch ഏറ്റവും പുതിയ DISHWASHER വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
ബോഷ് SMS46KI01I ആമസോൺ ₹ 26000
ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I flipkart ₹ 36999
ബോഷ് SMS24AW00I flipkart ₹ 33990
ബോഷ് SMI25AS00I Dishwasher NA NA
ബോഷ് SMS60L18IN Dishwasher ആമസോൺ ₹ 42999
ബോഷ് SMV46KX01I Dishwasher NA NA
ബോഷ് Dishwasher SMS66GI01I ടാറ്റക്ലിക് ₹ 40287
ബോഷ് Dishwasher SMS46KI03I ആമസോൺ ₹ 49680
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് DISHWASHER ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ