നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സൗജന്യം ;അതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ഇതാ

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 16 Aug 2022
HIGHLIGHTS
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സൗജന്യം ;അതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ഇതാ

എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ആമസോൺ ,പ്രൈം ,ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ കൂടാതെ നെറ്റ് ഫ്ലിക്സ് അടക്കമുള്ള സർവീസുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ നോക്കാം .
 

Advertisements

 1199 രൂപ പ്ലാനുകൾ 

ആദ്യമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ലഭിക്കുന്നത് 1199 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .1199 രൂപയുടെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 150 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100SMS ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം എയർടെൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം ,ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ കൂടാതെ നെറ്റ് ഫ്ലിക്സ് എന്നി സർവീസുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇതാ മാറ്റം ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന 10 ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇതാ വാട്ട്സ് ആപ്പിൽ നിങ്ങളെ ആരൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഇതാ ?
Advertisements

 1599 രൂപ പ്ലാനുകൾ 

 1599 രൂപയുടെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 250 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100SMS ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം എയർടെൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം ,ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ കൂടാതെ നെറ്റ് ഫ്ലിക്സ് എന്നി സർവീസുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

ആമസോൺ പ്രൈം & ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ 

499 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം കൂടാതെ ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ലഭിക്കുന്നതാണ് .499 രൂപയുടെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 75 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100SMS ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 999 രൂപയുടെ മറ്റൊരു പ്ലാനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Advertisements
Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Airtel Postpaid Plans
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements