ഗോൾഡ് റേറ്റ് ;ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 10 Aug 2022
HIGHLIGHTS
ഗോൾഡ് റേറ്റ് ;ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു

 

ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 10 )സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു  .ഒരുഗ്രാം 22 Carat സ്വർണ്ണത്തിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സങ്ങളിൽ  4795 രൂപയായിരുന്നു വില ഉണ്ടായിരുന്നത് .എന്നാൽ  ഇന്ന് ഒരുഗ്രാം 22 Carat സ്വർണ്ണത്തിനു 4796 രൂപയാണ് വില വരുന്നത് .എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സത്തേക്കാൾ ഇന്ന് വിലകുറച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു .

Advertisements

8 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് വില വരുന്നത്  38368 രൂപയാണ് .എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ  8 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു  37880 രൂപവരെ  ആയിരുന്നു വിപണിയിൽ  വിലയുണ്ടായിരുന്നത് .10 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് 47960  രൂപയാണ് വിലവരുന്നത് .കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ 10 ഗ്രാംമിനു 47350 രൂപ ആയിരുന്നു വിപണിയിൽ വില ഉണ്ടായിരുന്നത് .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക് ;ഇന്ന് വീണ്ടും വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താകും ;സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞു ;ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ
Advertisements

24 കാരറ്റിലേക്കു വരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് വില വരുന്നത് 5232  രൂപയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം 8 ഗ്രാമിന് 41856 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില വരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 10 ഗ്രാം ഗോൾഡിന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില വരുന്നത് 52320 രൂപയാണ് .24 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് വില കൂടിയിരിക്കുന്നു .

സിൽവറിലേക്കു വരുകയാണെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം സിൽവറിനു ഇന്ന് 64.50 രൂപയാണ് വില വരുന്നത് .ഇന്നലെ  1 ഗ്രാം സിൽവറിനു 64.50 രൂപ തന്നെ ആയിരുന്നു  വില ഉണ്ടായിരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 8 ഗ്രാം സിൽവറിനു ഇന്ന് 516 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.കൂടാതെ 10 ഗ്രാം സിൽവറിനു 645 രൂപയും ആണ് വില വരുന്നത് ഇന്ന് .

Advertisements
Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Gold Rates Kerala
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements