പുതിയ ഓപ്പോ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ഒപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ഇത് വർഷങ്ങളായി ശ്രദ്ധയും വിശ്വസ്തതയും സാവധാനം നേടി, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് Oppo. ഈ ഫോണുകൾ പവർ പായ്ക്ക് ചെയ്ത Read More...

Specs. Score
54
Specs. Score
69
Specs. Score
75
Price : ₹ 35990
Advertisements
Specs. Score
61
Price : ₹ 20900
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
56
Specs. Score
76
Specs. Score
78
Advertisements
Specs. Score
64
Specs. Score
70
Specs. Score
68
Advertisements
Specs. Score
43
Specs. Score
66
Specs. Score
47
Advertisements
Specs. Score
63
Price : ₹ 18990
Specs. Score
75
Specs. Score
62
Advertisements
Specs. Score
76
Specs. Score
78
Price : ₹ 69990
< Prev Next >

List Of oppo Mobile Phones in India Updated on 29 June 2022

oppo Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഓപ്പോ Reno5 5G NA NA
ഓപ്പോ Reno 7 Pro 5G flipkart ₹ 39999
ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G 256GB 12GB റാം NA NA
ഓപ്പോ A53 2020 flipkart ₹ 13990
ഓപ്പോ K5 NA NA
ഓപ്പോ A5s Tatacliq ₹ 8990
ഓപ്പോ Reno 2Z Tatacliq ₹ 27490
ഓപ്പോ A74 5G amazon ₹ 16990
ഓപ്പോ Reno 2F Tatacliq ₹ 21990
OPPO F21 Pro 5G Croma ₹ 26999

oppo Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഓപ്പോ Reno5 Pro+ 5G , ഓപ്പോ A31 (2020) കൂടാതെ ഓപ്പോ F9 Pro പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഒപ്പൊ F5 Youth , ഓപ്പോ A3s കൂടാതെ ഓപ്പോ A1k ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X 256GB , ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X2 256GB 12GB റാം കൂടാതെ ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഓപ്പോ A54 5G 128GB 6GB റാം , ഓപ്പോ A31 (2020) 128GB 6GB റാം കൂടാതെ OPPO F21 Pro 5G ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest oppo Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ