പുതിയ ഓപ്പോ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ഒപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ഇത് വർഷങ്ങളായി ശ്രദ്ധയും വിശ്വസ്തതയും സാവധാനം നേടി, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് Oppo. ഈ ഫോണുകൾ പവർ പായ്ക്ക് ചെയ്ത Read More...

Specs. Score
39
Specs. Score
40
Specs. Score
69
Advertisements
Specs. Score
73
Specs. Score
57
Specs. Score
65
Advertisements
Specs. Score
43
Specs. Score
59
Specs. Score
78
Advertisements
Specs. Score
74
Price : ₹ 60000
Next >

List Of oppo Mobile Phones in India Updated on 29 May 2022

oppo Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഓപ്പോ Reno5 Pro+ 5G NA NA
ഓപ്പോ A31 (2020) amazon ₹ 10990
ഓപ്പോ F9 Pro amazon ₹ 18264
ഓപ്പോ Reno4 Pro 5G amazon ₹ 29999
ഓപ്പോ A12 Tatacliq ₹ 8190
ഓപ്പോ F15 Tatacliq ₹ 18980
ഒപ്പൊ A37 amazon ₹ 8450
ഓപ്പോ A83 64GB flipkart ₹ 15000
ഓപ്പോ K3 amazon ₹ 19404
ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X2 128GB 8GB റാം NA NA

oppo Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഓപ്പോ Reno5 Pro+ 5G , ഓപ്പോ A31 (2020) കൂടാതെ ഓപ്പോ F9 Pro പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഒപ്പൊ F5 Youth , ഓപ്പോ A3s കൂടാതെ ഓപ്പോ A1k ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X 256GB , ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X2 256GB 12GB റാം കൂടാതെ ഓപ്പോ കണ്ടെത്തുക X വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

OPPO F21 Pro 5G , ഓപ്പോ K10 128GB 8GB റാം കൂടാതെ ഓപ്പോ K10 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest oppo Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ