പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുന്നതാണ് . ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻ‌ഫിനിക്സ് മൊബൈൽ‌ ഫോണുകളുടെ വില പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റ് ടീം ഈ പട്ടിക പ്രത്യേകമായി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു . നിങ്ങൾ Read More...

Specs. Score
60
Specs. Score
53
Price : ₹ 10499
Specs. Score
57
Advertisements
Specs. Score
56
Specs. Score
48
Specs. Score
48
Price : ₹ 10999
Advertisements
Specs. Score
55
Specs. Score
57
Specs. Score
61
Advertisements
Specs. Score
46
Price : ₹ 9999
Specs. Score
63
Specs. Score
45
Advertisements
Specs. Score
66
Specs. Score
50
Specs. Score
73
Advertisements
Specs. Score
62
Specs. Score
48
Specs. Score
55
Advertisements
Specs. Score
47
Specs. Score
45
< Prev

List Of infinix Mobile Phones in India Updated on 01 July 2022

infinix Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഇൻഫിനിക്സ് S4 flipkart ₹ 9999
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 9 64GB 4GB റാം NA NA
ഇൻഫിനിക്സ് Smart 3 Plus flipkart ₹ 7999
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 11 flipkart ₹ 11999
ഇൻഫിനിക്സ് Smart 5A flipkart ₹ 6999
Infinix Hot S3 4GB NA NA
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 8 flipkart ₹ 9999
Infinix note 4 NA NA
ഇൻഫിനിക്സ് Hot 11s flipkart ₹ 10499
ഇൻഫിനിക്സ് s5 pro NA NA

infinix Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഇൻഫിനിക്സ് Hot 9 , ഇൻഫിനിക്സ് Smart 4 കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Hot S3X പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇൻഫിനിക്സ് Smart HD 2021 , ഇൻഫിനിക്സ് Smart 2 കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Smart 5A ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Infinix Zero 5 Pro , ഇൻഫിനിക്സ് Zero 5G കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Note 12 TURBO വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫിനിക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇൻഫിനിക്സ് HOT 12 Play , ഇൻഫിനിക്സ് Note 12 TURBO കൂടാതെ ഇൻഫിനിക്സ് Note 12 128GB 8GB റാം ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest infinix Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ