ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಡೀಲ್ಸ್.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 07 Nov 2017
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಡೀಲ್ಸ್.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಡೀಲ್ಸ್.

Lapguard LG515-11K 11000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2,200 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 799 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 11000mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Flipkart SmartBuy 15000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 1,649 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,199 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 15000mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.   

Ambrane P-1133 12500 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2,199 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 999 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 12500mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Lapguard LG 517 10400 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2000 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 699 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 10400mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Ambrane P-1133 12500 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2199 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 999 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 12500mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Ambrane P-1310 NA 13000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2499 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1099 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 12500mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Lenovo PA13000 13000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2999 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1425 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 13000mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Sony CP-V4/BC CP-V4/BC 3800 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 1599 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1349 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 3800mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Mi PLM02ZM 10000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 1490 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1199 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 10000mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Mi PLM05ZM 20000 mAh Power Bank.
ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆಯು 2599 ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2199 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 20000mAh ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

LATEST ARTICLES ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Advertisements

ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Syska 10000 mAh Power Bank (Elegant Black, Lithium Polymer)
Syska 10000 mAh Power Bank (Elegant Black, Lithium Polymer)
₹ 997 | $hotDeals->merchant_name
Mi Power Bank 3i 20000mAh | 18W Fast PD Charging | Input- Type C and Micro USB| Triple Output | Sandstone Black
Mi Power Bank 3i 20000mAh | 18W Fast PD Charging | Input- Type C and Micro USB| Triple Output | Sandstone Black
₹ 1899 | $hotDeals->merchant_name
ZEBRONICS ZEB-M20MQ100 Power Bank 19200 mAh, 100W Rapid Charging (Input & Output), Metal Body, 2 x USB Output Ports, Type C Input & Output Port, for Mobile/Tablets, Laptops with Type C Charging
ZEBRONICS ZEB-M20MQ100 Power Bank 19200 mAh, 100W Rapid Charging (Input & Output), Metal Body, 2 x USB Output Ports, Type C Input & Output Port, for Mobile/Tablets, Laptops with Type C Charging
₹ 4977 | $hotDeals->merchant_name
Anker 20100 mAh Lithium Polymer Power Bank PowerCore 20100, Black
Anker 20100 mAh Lithium Polymer Power Bank PowerCore 20100, Black
₹ 3399 | $hotDeals->merchant_name
FluSun india 10000 mAh Power Bank  (Black, Lithium-ion)
FluSun india 10000 mAh Power Bank (Black, Lithium-ion)
₹ 425 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status