ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗಳು

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
₹23000
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) 10
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 60 W
 • TDS Range 2000 ppm
logo
₹ 23000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 24500
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹10599
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 7
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 10599
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 13099
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 13381
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹13000
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 8.5
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹13000
logo
₹ 13000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) NA
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹11500
 • Purifying Technology NA
 • Total Capacity (L) 4L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 24 V
 • TDS Range 1800 ppm
₹11500
logo
₹ 11500
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹11999
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 15
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 60 W
 • TDS Range NA
₹11999
logo
₹ 11999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹11999
 • Purifying Technology RO + UV +UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 11999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 13800
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹9599
 • Purifying Technology RO + UV
 • Total Capacity (L) 8
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
logo
₹ 9599
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 10499
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹8999
 • Purifying Technology RO + UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 30 W
 • TDS Range 2000 ppm
logo
₹ 8999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 9499
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹13495
 • Purifying Technology RO + UF
 • Total Capacity (L) 7
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 60 W
 • TDS Range NA
logo
₹ 13495
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 15299
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Water purifier LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
A.O.Smith Z6+Hot 48-Watt RO Water Purifier amazon23000
ಟಾಟಾ Swach Electric Platina RO 7-Litre amazon10599
ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ Minerala Platinum 8.5-Litre RO amazon13000
HUL Pureit Marvella Slim RO NANA
HUL Pureit Marvella Slim RO amazon11500
KENT Pride 15-Litres Mineral RO amazon11999
Eureka Forbes Aquaguard Enhance 35 Watts 7-Litre RO flipkart11999
Blue Star Majesto MA3BSAM02 8-Litre RO Water Purifier amazon9599
Blue Star Aristo (RO+UF) Water Purifier (White) AR3WHAM01 amazon8999
Kent Wonder Plus 7 L RO+UV+UF Water Purifier (White) amazon13495
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements