ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗಳು

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
₹16990
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 15 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 24 W
 • TDS Range 2000 ppm
₹16990
logo
₹ 16990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹50990
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 100 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 220 W
 • TDS Range 2500 ppm
₹50990
logo
₹ 50990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹12500
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 7 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹12500
logo
₹ 12500
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹12699
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 8 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹12699
logo
₹ 12699
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹4250
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 8 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 36 W
 • TDS Range 1500 ppm
₹4250
logo
₹ 4250
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹7499
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 10 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹7499
logo
₹ 7499
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹22799
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 10 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹22799
logo
₹ 22799
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹13689
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 8 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range NA
₹13689
logo
₹ 13689
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹4999
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 17 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range 2000 ppm
₹4999
logo
₹ 4999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹5199
 • Purifying Technology RO
 • Total Capacity (L) 14 L
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ NA
 • TDS Range 2000 ppm
₹5199
logo
₹ 5199
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Water purifier LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
Unicorn RO 15L Water Purifier flipkart16990
Unicorn RO 100 Ltr/H 100 L RO Water Purifier flipkart50990
livpure Pep RO 7 L RO Water Purifier flipkart12500
Eureka Forbes GWPDREVRO10000 8 L RO Water Purifier flipkart12699
Max Cruze Dolphin 8 L RO Water Purifier flipkart4250
Eurotech EUROCOMPAQ 10 L RO Water Purifier flipkart7499
AO Smith Z8 10 L RO Water Purifier flipkart22799
Eureka Forbes Orignal Aquaguard Reviva RO 8 L RO Water Purifier flipkart13689
AQUAULTRA 17L Sumo RO+11W UV(OSRAM, Made ಇನ್ Italy) +B12+TDS Contoller 17 L RO Water Purifier flipkart4999
AQUAULTRA 14L Digic RO+B12 Technology 14 L RO Water Purifier flipkart5199
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements