ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ಗಳು

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
₹57999
 • Power Cosumption(watts)990 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 57999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 57999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹23999
 • Power Cosumption(watts)220 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 23999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 90000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹18999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1100 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
₹ 18999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 18999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹17490
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
logo
₹ 16999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 17490
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್
₹33590
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 33590
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 35900
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹61300
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • ಬಗೆAutomatic
₹ 61300
logo
₹ 61300
₹34489
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 34489
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 37900
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹28836
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 28836
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 35450
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹36999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
₹ 36999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 36999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹25900
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)6.5 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
₹ 25900
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 25900
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Washing Machine LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
ಬಾಷ್ 9 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WAT28661IN) amazon57999
ಲಾಯ್ಡ್ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (LWMF70AW) flipkart23999
Midea 7 kg Garment Sterilization Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (MWMFL070GBFS) flipkart18999
ಮಿಟಾಶಿ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Silver (WMFA700K100 FL) amazon16999
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (WW70J42E0KW/TL) amazon33590
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 9 kg Fully Automatic Washing Machine with In-built Heater (WW90K54E0UX/TL) flipkart61300
ಬಾಷ್ 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAT2846SIN) flipkart34489
ಬಾಷ್ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAK2416SIN) flipkart28836
ಎಲ್ಜ 8 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (FHT1208SWW) flipkart36999
ಬಾಷ್ 6.5 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (WAK2006PIN) flipkart25900
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements