ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ಗಳು

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
 • Power Cosumption(watts)NA
 • Maximum RPM1000
 • Capacity(Kg.)6.5 KG
 • ಬಗೆFully Automatic
ಬೆಲೆ
₹34999
₹35126
 • Power Cosumption(watts)2250 W
 • Maximum RPM1400
 • Capacity(Kg.)8.5
 • ಬಗೆWashing Machine
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 35126
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 36999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹12400
 • Power Cosumption(watts)330 W
 • Maximum RPM680
 • Capacity(Kg.)6 Kgs
 • ಬಗೆFully Automatic Top Load
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12400
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14600
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 14640
advertisements
₹16200
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM720
 • Capacity(Kg.)6.5 Kgs
 • ಬಗೆFully Automatic Top Load
₹ 16200
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 16200
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್
₹9375
 • Power Cosumption(watts)340 W
 • Maximum RPM1450
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆTop Loading
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 9375
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 9899
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11700
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹35816
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1500
 • Capacity(Kg.)8 Kg
 • ಬಗೆFully Automatic Front Load
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 35816
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 35999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 36999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹24278
 • Power Cosumption(watts)2300
 • Maximum RPM1000
 • Capacity(Kg.)6 Kgs
 • ಬಗೆFully Automatic Front Load
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 24278
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 25300
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 25380
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹11371
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM740
 • Capacity(Kg.)6.5 Kgs
 • ಬಗೆFully Automatic Top Load
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11371
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
logo
₹ 14400
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹28810
 • Power Cosumption(watts)2150
 • Maximum RPM1200
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • ಬಗೆWashing Machine
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 28810
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 30823
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹16499
 • Power Cosumption(watts)70 W
 • Maximum RPM740
 • Capacity(Kg.)6.2
 • ಬಗೆFully Automatic Top Load
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 16499
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 16950
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Washing Machine LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
ಐಏಫ್ಬ 6.5 Kg Wi-Fi Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (SENORITA ZX) NA34999
ಐಏಫ್ಬ 8.5 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (Executive Plus VX, White) paytm35126
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 6 Kg Fully Automatic ಮೇಲಕ್ಕೆ Load Washing Machine (WA60M4100HY/TL, Imperial Silver) paytm12400
ಐಏಫ್ಬ 6.5 kg Fully Automatic ಮೇಲಕ್ಕೆ Load Washing Machine (TL65RCW, Ivory White) paytm16200
ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ 7 kg Semi Automatic ಮೇಲಕ್ಕೆ Load Washing Machine (Superb Atom 70S, White And Grey) paytm9375
ಬಾಷ್ 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (WAT28461IN, White) paytm35816
ಐಏಫ್ಬ 6 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (ELENA ಆಕ್ವಾ SX) flipkart24278
ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ 6.5 Kg Fully Automatic ಮೇಲಕ್ಕೆ Load Washing Machine (Whitemagic Classic 652SD) paytm11371
ಬಾಷ್ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (WAK24169IN, Silver) amazon28810
ಎಲ್ಜ 6.2 Kg Fully Automatic ಮೇಲಕ್ಕೆ Load Washing Machine (T7281NDDL) flipkart16499
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements