ಇತ್ತೀಚಿನ Air Purifier

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
₹6560
 • Power Consumption (W)43 W
 • Coverage Area(sq.ft.)300 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 6560
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 6599
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹10100
 • Power Consumption (W)60 W
 • Coverage Area(sq.ft.)370 sq ft
 • Noise Level (dB)58 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10100
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10100
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹18986
 • Power Consumption (W)16 W
 • Coverage Area(sq.ft.)399 sq ft
 • Noise Level (dB)32 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 18986
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 24999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹7699
 • Power Consumption (W)40 W
 • Coverage Area(sq.ft.)670 sq ft
 • Noise Level (dB)55 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 7699
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 10550
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್
₹13599
 • Power Consumption (W)35 W
 • Coverage Area(sq.ft.)400 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 13599
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 13599
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹12900
 • Power Consumption (W)16 W
 • Coverage Area(sq.ft.)231 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 12900
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12900
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹9999
 • Power Consumption (W)22 W
 • Coverage Area(sq.ft.)200 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 9999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 9999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹7953
 • Power Consumption (W)55 W
 • Coverage Area(sq.ft.)350 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 7953
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 7953
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹23199
 • Power Consumption (W)95 W
 • Coverage Area(sq.ft.)450 sq ft
 • Noise Level (dB)615 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 23199
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 23199
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹11999
 • Power Consumption (W)45 W
 • Coverage Area(sq.ft.)216 sq ft
 • Noise Level (dB)615 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 11999
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 11999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Air Purifier LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
Blue Star BS-AP300DAI Portable Room Air Purifier amazon6560
Kores Aerem 2601 Portable Room Air Purifier amazon10100
ಡಾಯ್ಕಿನ್ MC70MVM6 Portable Room Air Purifier flipkart18986
ಎವರೆಡಿ AP322 Portable Room Air Purifier flipkart7699
Globalurja.com GUDAP-XY-1001 Room Air Purifier flipkart13599
ಡಾಯ್ಕಿನ್ MC30UVM6 Portable Room Air Purifier flipkart12900
Eureka Forbes Aeroguard Portable Room Air Purifier flipkart9999
Hindustan PURELUNG H101 Portable Room Air Purifier flipkart7953
Crompton Air Doctor Portable Room Air Purifier flipkart23199
Crompton Therapure Portable Room Air Purifier flipkart11999
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements