ಇತ್ತೀಚಿನ Air Purifier

 • article-imgಫಿಲ್ಟರ್
 • |
 • article-imgಶಾರ್ಟ್ ಬೈ  filterCheck
Features You are looking for
 • Power Consumption (W)40W
 • Coverage Area(sq.ft.)600 sq.ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಬೆಲೆ
₹54900
₹17699
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 17699
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 17699
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
₹14799
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 14799
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 14799
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
₹29000
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 29000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 31000
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್
₹34999
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)54↓dBA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 34999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 37900
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 38990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)45 dB (A)
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
₹9999
 • Power Consumption (W)34 W
 • Coverage Area(sq.ft.)420 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)319 CMH
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 9999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 12999
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 13990
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
advertisements
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹7317
 • Power Consumption (W)45 W
 • Coverage Area(sq.ft.)270 sq ft
 • Noise Level (dB)60 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)180 CMH
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 7317
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ
₹ 8498
10% SBI ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್

LATEST Air Purifier LIST

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಮಾರಾಟಗಾರಬೆಲೆ
ಡೈಸನ್ Pure Hot+Cool NA54900
Honeywell Air Touch i9 amazon17699
Honeywell Move Pure 2 amazon14799
ತೀಕ್ಷ್ಣ J60M amazon29000
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ AX7000 flipkart34999
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ AX5000 NANA
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ AX40K3020WU/NA flipkart9999
ಶೋಮ Mi Air Purifier 2S NANA
ಫಿಲಿಪ್ಸ್ Series 1000 AC1215/20 NANA
KENT Aura Room amazon7317
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements