લેટેસ્ટ Washing Machine

 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
₹57999
 • Power Cosumption(watts)990 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 57999
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 57999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 57999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹23999
 • Power Cosumption(watts)220 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 23999
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 23999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 90000
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹18999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1100 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 18999
Availabe(gujrati)
₹ 18999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
₹17490
 • Power Cosumption(watts)360 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 17490
બધી કિંમતો જૂઓ
logo
₹ 16999
Availabe(gujrati)
₹ 17490
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
PopularFilter(gujrati)
₹33590
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 33590
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 33590
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 35900
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹61300
 • Power Cosumption(watts)300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)9 KG
 • પ્રકારAutomatic
₹ 61300
logo
₹ 61300
₹34489
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1400 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 34489
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 34489
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 37900
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
₹28836
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)7 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 28836
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 28836
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 35450
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹36999
 • Power Cosumption(watts)2100 W
 • Maximum RPM1200 rpm
 • Capacity(Kg.)8 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 36999
Availabe(gujrati)
₹ 36999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹25900
 • Power Cosumption(watts)2300 W
 • Maximum RPM1000 rpm
 • Capacity(Kg.)6.5 KG
 • પ્રકારFully Automatic
₹ 25900
Availabe(gujrati)
₹ 25900
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)

LATEST Washing Machine LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
બોશ 9 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WAT28661IN) amazon57999
લોઈડ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (LWMF70AW) flipkart23999
Midea 7 kg Garment Sterilization Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (MWMFL070GBFS) flipkart18999
મિતાશી 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Silver (WMFA700K100 FL) amazon16999
સેમસંગ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (WW70J42E0KW/TL) amazon33590
સેમસંગ 9 kg Fully Automatic Washing Machine with In-built Heater (WW90K54E0UX/TL) flipkart61300
બોશ 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAT2846SIN) flipkart34489
બોશ 7 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine Grey (WAK2416SIN) flipkart28836
એલ.જી. 8 kg Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater White (FHT1208SWW) flipkart36999
બોશ 6.5 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine with In-built Heater Grey (WAK2006PIN) flipkart25900
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements