લેટેસ્ટ Refrigerators

 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
₹11700
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)190
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારReciprocatory
₹ 11700
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 11700
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 11950
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 14500
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹13490
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)200
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારReciprocatory
₹ 13490
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 13490
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 13740
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹11490
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)185
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારReciprocatory
₹ 11490
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 11490
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 12490
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
₹11290
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)196
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારReciprocatory
₹ 11290
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 11290
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 11790
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
PopularFilter(gujrati)
₹9790
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)99
 • સ્ટાર રેટિંગ1
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારHigh Efficiency
Availabe(gujrati)
₹ 9790
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 10525
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 10910
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹10580
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)170
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારReciprocatory
₹ 10580
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 10580
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 10655
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹12687
 • પ્રકારSingle Door
 • Capacity (Ltrs.)192
 • સ્ટાર રેટિંગ2
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારNormal
₹ 12687
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 12687
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 12690
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
₹14000
 • પ્રકારNA
 • Capacity (Ltrs.)195
 • સ્ટાર રેટિંગ4
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારNA
₹ 14000
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 14000
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 14490
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹10990
 • પ્રકારTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)190
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારNA
₹ 10990
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 10990
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 11000
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 12732
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹25699
 • પ્રકારTop Freezer Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)311
 • સ્ટાર રેટિંગ3
 • કોમ્પ્રેસર પ્રકારNA
₹ 25699
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 25699
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 25759
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)

LATEST Refrigerators LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
હાયર 190L 3 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર flipkart11700
વ્હર્લપૂલ 200L 3 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર flipkart13490
ગોદરેજ 185L 3 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર amazon11490
ગોદરેજ 196L 3 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર amazon11290
ગોદરેજ 99L Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર flipkart9790
હાયર 170L 3 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર flipkart10580
સેમસંગ 192L 2 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર amazon12687
હાયર 195L 4 Star Direct Cool Single Door રેફ્રિજરેટર amazon14000
વ્હર્લપૂલ 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E flipkart10990
ગોદરેજ 311 L 3 Star Frost-Free Double-Door રેફ્રિજરેટર (R T Eon 311P) flipkart25699
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements