લેટેસ્ટ Air Purifier

 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
 • Power Consumption (W)40W
 • Coverage Area(sq.ft.)600 sq.ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
કિંમત
₹54900
₹17499
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 17499
Availabe(gujrati)
₹ 17499
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
₹14799
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 14799
Availabe(gujrati)
₹ 14799
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
₹28520
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹ 28520
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 28520
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 29000
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
PopularFilter(gujrati)
₹34868
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)54↓dBA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
₹ 34868
બધી કિંમતો જૂઓ
Availabe(gujrati)
₹ 34868
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 34989
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 38990
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
 • Power Consumption (W)80 W
 • Coverage Area(sq.ft.)93.1
 • Noise Level (dB)45 dB (A)
 • Air Flow Rate (cubic m/h)773m³/hr
₹9999
 • Power Consumption (W)34 W
 • Coverage Area(sq.ft.)420 sq ft
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)319 CMH
Availabe(gujrati)
₹ 9999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 12871
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 12999
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
advertisements
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
 • Power Consumption (W)NA
 • Coverage Area(sq.ft.)NA
 • Noise Level (dB)NA
 • Air Flow Rate (cubic m/h)NA
₹7317
 • Power Consumption (W)45 W
 • Coverage Area(sq.ft.)270 sq ft
 • Noise Level (dB)60 dB
 • Air Flow Rate (cubic m/h)180 CMH
Availabe(gujrati)
₹ 7317
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)
Availabe(gujrati)
₹ 7818
10% Instant Cashback on SBI cards(gujrati)

LATEST Air Purifier LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
Dyson Pure Hot+Cool NA54900
Honeywell Air Touch i9 amazon17499
Honeywell Move Pure 2 amazon14799
Sharp J60M paytm28520
સેમસંગ AX7000 paytm34868
સેમસંગ AX5000 NANA
સેમસંગ AX40K3020WU/NA flipkart9999
ઝાયોમી Mi Air Purifier 2S NANA
ફિલિપ્સ Series 1000 AC1215/20 NANA
KENT Aura Room amazon7317
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements