ઇંટેક્સ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
27

ઇંટેક્સ Staari 11

₹4274
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720X1280)
 • કેમેરા8 | 8+2 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી2400 mAh
₹ 4274
SPECS.SCORE
36

ઇંટેક્સ Indie 5

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા8 | 8 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹4999
SPECS.SCORE
28

ઇંટેક્સ Infie 3

₹3699
 • સ્ક્રીનનુ કદ4.95" (480 x 960)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
₹ 3699
advertisements
SPECS.SCORE
28

ઇંટેક્સ Infie 33

₹3830
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.34" (480 x 960)
 • કેમેરા5 | 5 MP
 • મેમરી8 GB/8
 • બેટરી3000 mAh
₹ 3830
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
52

ઇંટેક્સ એક્વા Lions T1 Lite VR

₹5400
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8/1GB
 • બેટરી2200 mAh
₹ 5400
SPECS.SCORE
49

ઇંટેક્સ Staari 10

₹4999
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.2" (720 x 1280)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી2800 mAh
₹ 4999
SPECS.SCORE
38

ઇંટેક્સ Uday

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.2" (720 x 1280)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી2800 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
32

ઇંટેક્સ એક્વા Lions E3

₹5489
 • સ્ક્રીનનુ કદ5 MP | NA
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી2500 mAh
₹ 5489
SPECS.SCORE
37

ઇંટેક્સ એક્વા Lions T1 Lite

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (480 x 854)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2200 mAh
SPECS.SCORE
52

ઇંટેક્સ Elyt E6

₹5999
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા13 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 5999

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
ઇંટેક્સ Staari 11 paytm4274
ઇંટેક્સ Indie 5 NA4999
ઇંટેક્સ Infie 3 flipkart3699
ઇંટેક્સ Infie 33 flipkart3830
ઇંટેક્સ એક્વા Lions T1 Lite VR flipkart5400
ઇંટેક્સ Staari 10 amazon4999
ઇંટેક્સ Uday NANA
ઇંટેક્સ એક્વા Lions E3 paytm5489
ઇંટેક્સ એક્વા Lions T1 Lite NANA
ઇંટેક્સ Elyt E6 flipkart5999
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements