એપ્પલ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
62

એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1242 X 2688)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી512GB/6GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹109000
SPECS.SCORE
63

એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1242 X 2688)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી256GB/6GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹109000
SPECS.SCORE
63

એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1242 X 2688)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹109000
advertisements
SPECS.SCORE
62

એપ્પલ iPhone 11 Pro 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.8" (1125 X 2436)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી512GB/6GB
 • બેટરી3190 mAh
કિંમત
₹99900
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
63

એપ્પલ iPhone 11 Pro 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.8" (1125 X 2436)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી256GB/6GB
 • બેટરી3190 mAh
કિંમત
₹99900
SPECS.SCORE
56

એપ્પલ iPhone 11 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.1" (828 x 1792)
 • કેમેરા12 + 12 MP | 12 MP
 • મેમરી256GB/4 GB
 • બેટરી3110 mAh
કિંમત
₹64900
SPECS.SCORE
56

એપ્પલ iPhone 11 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.1" (828 x 1792)
 • કેમેરા12 + 12 MP | 12 MP
 • મેમરી128GB/4 GB
 • બેટરી3110 mAh
કિંમત
₹64900
advertisements
SPECS.SCORE
63

એપ્પલ iPhone 11 Pro Max

₹109900
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1242 X 2688)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી3500 mAh
₹ 109900
SPECS.SCORE
62

એપ્પલ iPhone XI

₹99900
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.8" (1125 X 2436)
 • કેમેરા12 + 12 + 12 | 12 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી3190 mAh
₹ 99900
SPECS.SCORE
65

એપ્પલ iPhone XS Max 512GB

₹144900
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1242 x 2688)
 • કેમેરા12 + 12 | 7 MP
 • મેમરી512GB/4GB
 • બેટરી3174 mAh
₹ 144900

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 512GB NA109000
એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 256GB NA109000
એપ્પલ iPhone 11 Pro Max 64GB NA109000
એપ્પલ iPhone 11 Pro 512GB NA99900
એપ્પલ iPhone 11 Pro 256GB NA99900
એપ્પલ iPhone 11 256GB NA64900
એપ્પલ iPhone 11 128GB NA64900
એપ્પલ iPhone 11 Pro Max amazon109900
એપ્પલ iPhone XI amazon99900
એપ્પલ iPhone XS Max 512GB amazon144900
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements