32 ഇഞ്ചിൽ മികച്ച LED സ്മാർട് ടിവികൾ
കാണാം...
#8

TOSHIBA 32L5050

32" HD Ready (1366 x 768)

60 Hz Refresh rate

Android TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#6

AmazonBasics Fire TV Edition LED TV

32" HD Ready (1366 x 768)

60 Hz Refresh rate

Android TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#5

ONEPLUS 32Y1

32" HD Ready (1366 x 768)

60 Hz Refresh rate

Android TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#4

MI TV 4A HORIZON EDITION

32" HD Ready (1366 x 768)

60 Hz Refresh rate

Smart TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#3

SONY 32-INCH W67G

32" Full HD (1920x1080)

50 Hz Refresh rate

Smart TV

30W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#2

SAMSUNG 32-INCH T4340 SMART HD TV

32" HD Ready (1366x768)

60 Hz Refresh rate

Smart TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
#1

Sony W830

32" HD Ready (1366x768)

60 Hz Refresh rate

Android TV

20W

32 ഇഞ്ച് മികച്ച LED
SMART TVകൾ
മൈക്രോ LED ഡിസ്പ്ലേയുമായി സാംസങ് ഗാലക്‌സി സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ